آزمون اصلي آیین نامه آزمونی است که در مرحله دوم از سری امتحانات کتبی آیین نامه راهنمایي و رانندگي از متقاضیان گواهینامه رانندگي گرفته می شود . چگونه در بار در آزمون اصلي آیین نامه راهنمایي رانندگي قبول شویم ؟ این سوال خیلی زیاد پرسیده می شود . اغلب افراد متاسفانه بار اول در آزمون […]